جغرافیا

آشنایی با جغرافیای ایران وجهان

1- چرا انسان با محيط طبيعي ارتباط بر قرار کرد؟

2- تمدنهاي اوليه در کجا شکل گرفتند؟

3- آيا بر خورد انسان با طبيعت در محيط هاي گونا گون يک نواخت است توضيح دهيد .

4- اجزا و پديده هاي محيط طبيعي را نام ببريد؟

5- انسان چگونه توانسته است شکل رابطه خود با محيط را تغيير دهد؟

6- چرا انسان در ارتباط با طبيعت دچار مشکل شده است؟

7- هدف علم جغرافيا چيست ؟ با ذکر مثالي توضيح دهيد.

8- يکي از کار بردهاي مهم دانش جغرافيا را بنويسيد؟

9- براي ايجاد يک فروشکاه بزرگ درشهر جغرافيدانان بايد چه مواردي رامورد مطالعه قرار دهند؟

10- منظور از ديد ترکيبي در جغرافيا چيست؟

11- جغرافيدانان اطلاعات خود را از کدام منابع به دست مي آورند؟

12- آمار نامه هاي آب وهواشناسي چه پارامترهايي را شامل مي شوند؟

13- نقشه ها قابليت نمايش چه عوارض وپديده هارا دارند؟

14- نقشه هاي کوچک مقياسامکان نمايش چه پديده هايي را دارند؟

15- معایب نقشه های کوچک مقیاس را بنویسید.

16- از تصاوير هوايي در چه مواردي استفاده مي شود؟

17- تصاوير هوايي چگونه تهيه مي شود؟

18- کاراي تصاوير هواي چه زماني بهتر معلوم مي شود؟

19- چرا تصاوير هوايي ديد ترکيبي بدست مي دهند؟   

درس دوم: جغرافیای طبیعی ایران 

1- کشور ايران در کدام منطقه واقع شده است؟

2- چه عواملي باعث شده است تا کشور ايران روي نوار بياباني زمين واقع شود؟

3- خشکترين نواحي فلات ايران را نام ببريد.

4-تحت تاثير چه عاملي ودر چه دوره اي شکل نهايي کوههاي البرز و زاگرس بوجود آمده است؟

5- در ايران حوضه هاي بسته چگونه بوجود آمده است؟

6- در چه دوره اي کوههاي دماوندو سهند و سبلان و تفتان بوجود آمده است؟

7- مهمترين عامل خارجي تغيير شکل دهنده ناهمواريهاي ايران چه بوده است؟

8- فلات ايران شامل چه کشورهاي ميشود؟

9- محدوده فلات ايران را مشخص کنيد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1385ساعت 18:47  توسط الله نظرصفدری  |  آرشيو نظرات

10- اشکال ناهمواري در ايران را نام ببريد؟

11- سر زمين هاي هموار ايرا ن در کجا واقع شده است؟

12- ناهمواي هاي ايران از نظر طبيعي و جهت بر جسته گيها به چند دسته تقسيم مي شود؟نام ببريد .

13- ناهمواي هاي ايران چه نقشي در زندگي ما دارند؟

14- مخروط افکنه چگونه بوجود مي آيد؟

15- ويژگيهاي رشته کوه البرز را بنويسيد؟

16- دامنه شمالي و جنوبي رشته کوه البرزرا از نظر پوشش گياهي وشرايط آب وهوا  باهم مقایسه کنید؟

17- ويژگيهاي ناحيه کوهستاني زاگرس را بنويسيد؟

18- رودهاي مهم وپر آبي که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه مي گيرد به سمت کدام جلکه جاری مي شود؟

19-کوههاي زاگرس چه نقشي در زندگي ساکنان اين ناحيه دارد ؟ به دو مورد اشاره کنيد؟

20- چرا در نواحي غرب ايران دشتهاي حاصل خيزي بوجود آمده است؟

21- چه عواملي در وسعت جلگه ها موثر است؟

22- جلگه هاي کناره اي درياي خزر با کناره اي خليج فارس و درياي عمان چه تفاوتهايي دارند؟

23- جلگه و دشت چه تفاوتهايي با هم دارند؟

24- دو عنصر اصلي آب و هوا را نام ببريد.

25- چه عواملي در تنوع آب وهواي کشور ما موثر هستند. نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد.

26- توده هاي هواي که کشور ما را در طول سال تحت تاثير قرار مي دهند را نام ببرید.

   درس سوم: جغرافیای انسانی 

  1- نخسين روستاههاي داخل فلات ايران در کدام مناطق بوجود آمدند؟ چرا؟

2- واحه را تعريف کنيد؟

3- در مورد روستاهاي متمرکز و روستاهاي پراکنده توضيح دهيد .

4- روستاهاي طولي را تعريف کنيد.

5- در مورد روستاهاي پلکاني توضيح دهيد .

6- چرا در مناطق گرم و خشک روستاييان سقف خانه هاي خود را گنبدي شکل مي سازند؟

7- روستا را تعريف کنيد .

8- منابع در آمد روستاييان را بنويسيد .

9- چرا در سواحل جنوبي ايران صيد ماهي رواج بيشتري دارد؟

10- عواملي که در ايجاد و توسعه سهرهاي ايران  دخالت دارند را نام ببرید؟

11- نابرابري در پراکندگي شهرهاي ايران در عرضهاي مختلف جغرافيايي نشان دهنده چيست؟

12-  منظور از نقش شهر چيست ؟ با ذکر مثالي توضيح دهيد .

13- علت تدوين برنامه توسعه شهري بوسيله سازمانهاي مسئول چه بوده است؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1385ساعت 18:47  توسط الله نظرصفدری  |  آرشيو نظرات

14- در برنامه توسعه شهري از چه منابعي استفاده مي شود؟

15- زندگي عشايري زايده چيست؟

16- چه عواملي در ايران باعث شده است تا شرايط مساعدي براي دامپروري عشاير فراهم شود؟

17- ويژگيهاي عشاير را بنويسيد؟

18- ايلات مهم کشور ايران را نام برده و ييلاق و قشلاق هر کدام را مشخص کنيد .

19- بزر گترين تقسيمات کشوري چه نام دارد؟

20- شهر را تعريف کنيد     

 درس چهارم: آبها                                                                                                                                                   

1- چرا آب را مايع حيات مي نامند؟                                                                                                                                 2- اهميت آب در زندگي را بنويسيد؟

3- موارد استفاده از آب را بنويسيد؟

4- منظور از آب شيرين چيست؟ وضعيت آب شيرين در جهان چگونه است؟

5- چرا مقدار بارندگي و حجم آبهاي ايران به اندازه کافي نيست؟

6- آيا مشکل آب در کشور ما فقط کمبود ريزشهاي جوي است؟ توضيح دهيد.

7- منظور از تبخير واقعي و تبخير بالقوه چيست؟

8- چرا معمولا رقم تبخير بالقوه بيشتر از تبخير واقعي است؟

9- چرا کشور ايران با محدوديت منابع آب مواجه است؟

10- قنات از ابداعات کدام ملت است؟

11- قنات در کدام استانها بيشتر به چشم مي خورد؟ 

درس پنجم:ابها                                                                                                                                                        

1- در بخش کشاورزي چه عواملي باعث به هدر دادن مقدار زيادي آب در سال ميشود؟

2- براي تامين آب سالم آشاميدني چه کارهايي انجام مي شود؟

3-در سالهاي اخير چرا نياز بيشتري براي آ ب آشاميدني سالم احساس شده است؟

4- تامين آب آشاميدني  شهرها و روستاها چه تاثيري در آب مورد نياز بخش کشاورزي دارد؟

5- آبي که در بخش صنعت استفاده مي شود چه خصوصياتي پيدا مي کند؟

6- چه عواملي باعث شده است که آب به عنوان يک عامل بوجود آورنده بحران تلقي شود؟

7- بهترين راه حل براي بهره برداري درست از آبهاي آشاميدني و آب در بخش کشاورزي چيست؟

8- چرا تهيه آبهاي آشاميدني  شهرها وروستاها بسار پر هزينه تر از آبهاي کشاورزي و صنعتي است؟

9- آلودگي آب چيست ؟ وچه عواملي باعث آلودگي آبها مي شود؟

10- ويژگي عمده بيابانها کدام است؟                                                                                                                          
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1385ساعت 18:46  توسط الله نظرصفدری  |  آرشيو نظرات

 درس ششم: بیابانها 

11-دومورداز ويژگيهاي آب وهوايي مناطق خشک را بنويسيد؟

12- مهمترين نوار بياباني زمين در کدام نيم کره است ؟ و کدام بيابانها را شامل مي شود؟

13- علل مهم وموثر در ايجا د بيابانها را نام ببريد ودر مورد هر يک توضيح دهيد.

14- در خشکي سرزمين ايران وپيدايش بيابانها در آن چه عواملي دخالت داشته است؟

15-  فرسايش خاک چيست؟ 

 درس هفتم: انسان و بیابان                          

16- بيابان زايي چيست؟

17- انسان چگونه موجب فرسايش خاک مي شود؟

18- انسان چگونه موجب افزايش نمک در خاک مي شود؟

19-براي مبارزه با بيابان زايي  چه کارهاي انجام مي شود؟  

 درس هشتم:جنگلها و اهمیت آنها 

1- اهميت و نقش جنگلها در زندگي انسان را بنويسيد .

2- زيست بومهاي اصلي کره زمين کدام است؟

3- چرا زيست بومهاي مختلف در سطح کره زمين بوجود آمده است؟

4- زيست بوم چيست؟

5- چرا در بيومهاي قطبي و توندرا ميزان دخالت و دست کاري انسان ناچيز است؟

6- علت تخريب زيست بومها چيست؟

7- منظور از کشاورزي گذرا چيست؟

8- چرا جنگلهاي آمازون را ذخاير حياتي جهان مي نامند؟  

 درس نهم:مراتع و جنگلها در ایران 

1- چرا دربخشهاي وسيعي از کشور ايران رويش درخت با دشواري روبروست؟

2- چرا تنوع گونه هاي درختي و گياهي در ايران زياد است؟

3- چرا در سواحل درياي خزر و دامنه هاي شمالي رشته کوه البرز جنگلهاي انبوهي روئيده است؟

4- بيش از نيمي از درختان جنگلهاي شمال از چه نوعي است؟ و اهميت اين جنگلها را بنويسيد؟

5- جنگلهاي نواحي نيمه مرطوب در کدام قسمت ايران روييده است و مهمترين گونه هاي درختي اين جنگلها را نام ببريد؟

6- اهميت جنگلهاي نواحي خشک و نيمه خشک را بنويسيد .

7- در مورد جنگلهاي حرا توضيح دهيد.

8- مرتع را تعريف کنيد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1385ساعت 18:45  توسط الله نظرصفدری  |  آرشيو نظرات

9- مهمترين نقش مراتع ايران را بنويسيد؟

10-  مهمترين عامل تخريب کننده جنگلها و مراتع ايران را بنويسيد؟

11- يکي از آثار مهم از بين رفتن مراتع چيست؟   

درس دهم: آلودگی هوا 

1- آلودگي هوا را تعريف کنيد؟

2- علل آلودگي هوا را بنويسيد؟

3- چرا اشعه تابش زمين از جو زمين خارج نمي شود؟

 4- در مورد اثر مثبت پديده گلخانه جو زمين توضيح دهيد.

5- چه عواملي باعث شده است تا ميزان گازهاي گلخانه اي جو زمين افزايش يابد؟

6- افزايش گازهاي گلخانهاي جو زمين چه نتيجه اي به دنبال داشته است؟

7- مهمترين پيامدهاي گرم شدن کره زمين را بنويسيد؟

8- باران اسيدي چيست؟

9- مهمترين پيامدهاي باران اسيدي را بنويسيد؟

 درس يازدهم:آلودگی دریاها ورودهها 

1- راه حلهاي مقابله با آلودگي رود خانه ها را بنويسيد.      

2- چه عواملي موجب آلودگي درياها مي شود؟

3- دو مشکل حيات دريا ها را به خطر انداخته است آن دو را بنويسيد.

4- منبع آلوده کننده آب درياي خزر را نام برده ودر مورد هر يک توضيح دهيد.

5- اهميت اقتصادي خليج فارس را بنويسيد.

6- عوامل آلوده کننده آب جليج فارس را بنويسيد

7- تاثيرا ت ناشي از آلودگي آب خليج فارس را بنويسيد

8- چه عواملي باعث شده است تا آب خليج فارس در برابر منابع آلوده کننده آسيب پذير تر باشد؟

  درس دوازدهم: مخاطرات طبیعی       

1- مخاطرات طبيعي چيست؟

2- چند مورد از مخاطرات طبيعي را نام ببريد؟

3- مخاطرات طبيعي را بر چه اساسي طبقه بندي مي کنند؟ توضيح دهيد.

4- صفحه هاي تشکيل دهنده پوسته زمين چند نوع حرکت دارند؟

5- زلزله چگونه و چه موقع اتفاق مي افتد؟

6- چه عواملي باعث تجمع انرژي در زمين مي شودواين امر چگونه باعث بوجود آمدن زلزله مي شود؟

7- چه رابطه اي بين عمق کانون زلزله وشدت ويران کنندگي آن وجود دارد؟

8- مقياسهاي سنجش زلزله را نام ببريد؟

9- مهمترين مناطق زلزله خيز در جهان را نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد.

10- علايم پيش بيني زلزله را نام ببريد و در مورد هر يک توضيح دهيد.

11- بعد از وقوع زلزله چه اتفاق مي افتد؟

12- سيل چيست؟ و چه پيامدهايي به دنبال دارد؟

13- علت وقوع سيل را بنويسيد؟

14- در صورتي که بخواهيم يک منطقه را از نظر امکان وقوع سيل يا عدم وقوع سيل بررسي نماييم بايد به چه نکاتي توجه کنيم؟

15- علت وقوع سيل در بنگلادش را بنويسيد؟

16- بهمن چيست ؟ وعلل سقوط بهمن را بنويسيد.

17- در چه مناطقي خطر سقوط بهمن وجود دارد؟

18- در کشور ايران در چه مناطقي امکان سقوط بهمن وجود دارد؟

19- خشکسالي چيست؟

20- آيا خسکسال مخصوص يک نوع آب و هواي خاصي است؟ توضيح دهيد.

21- خشکسالي چه مشکلاتي را بوجود مي آورد؟                                                                                                              
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1385ساعت 18:45  توسط الله نظرصفدری  |  آرشيو نظرات

1- چه موقع حوادث طبيعي اثرات مفيدي بر جاي مي گذارد؟

2- چه موقع حوادث طبيعي مخاطرات طبيعي ناميده مي شود؟

3- آيا انسان در تشديد حوادث طبيعي دخالت دارد؟ توضيح دهيد.

4- پوشش گياهي چگونه احتمال وقوع سيل را کاهش مي دهد؟

5- براي پيش بيني خطر سيل دو راه وجود دارد .آن دو را ه را بنويسيد . کدام موثر تر است؟به چه دليل؟

6- سيل معمولا کجا اتفاق مي افتد؟

7- راههاي مقابله با خطر بهمن را بنويسيد.

8- به نظر دانشمندان علت خشک سالي چيست؟

9- ژاپني ها چگونه اثر زلزله را بر ساختمانهايشان خنثي نموده اند؟                                              

 درس چهاردهم : جمعیت

1- منظو از عوامل دفع جمعيت و عوامل جذب جمعيت چيست؟

2- عوامل طبيعي که موجب تفرق جمعيت ميشود را بنويسيد؟

3- عوامل انساني که موجب تفرق جمعيت مي شود کدام است؟

4- عوامل انساني و طبيعي که موجب تراکم جمعيت مي شود را بنويسيد؟

5-چرا ميزان رشد جمعيت جهان  در يک دوره طولاني در زمانهاي گذشته ثابت بوده است؟

6- بعد از انقلاب صنعتي چه عواملي باعث شد تا جمعيت جهان چند برابر گردد؟

7- بیشترین افزايش جمعيت جهان مربوط به کدام قاره ها است؟ منظور از انفجار جمعيت چيست؟

8- نرخ موليد و مرگ و مير چگونه بر رشد جمعيت اثر مي گذارد ؟

9- منظور از رشد طبيعي جمعيت چيست؟

10- چه عواملي باعث شده است تا جمعيت کشورهاي در حال توسعه در حال افزايش باشد؟

11- هر م سني کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته چه تفاوتهاي با هم دارند؟

12- آ ب و هوا چه تاثيري برتوزيع جمعيت کشور ايران گذاشته است؟

13- چه عواملي باعث شده است تا تراکم جمعيت درتهران بيشر از ساير شهرهاي ايران باشد؟

14- فوايد سر شماري چيست؟

15- چه عواملي باعث شده است تا رشد جمعيت کشور ايران رو به افزايش باشد؟

16- در مورد هرم سني کشور ايران در سالهاي 70 و 65 توضيح دهيد؟                  

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1385ساعت 18:44  توسط الله نظرصفدری  |  آرشيو نظرات

  

 1-  مهاجرت را تعريف کنيد.   

2- مردم به چه دلايلي مهاجرت مي کنند؟  

3- مهاجرت خارجي را تعريف کنيد.      

4- مهاجرت داخلي را تعريف نموده و انواع آن را نام برده و توضيح دهيد.    

5- مهاجرت اختياري را با ذکر مثالي تعريف کنيد؟    

6- مهاجرت اجباري را با ذکر مثالي تعريف کنيد.   

7- در مورد آثارو نتايج مهاجرت روستاييان به شهرها توضيح دهيد.    

8- منابع طبيعي به چند گروه اصلي تقسيم مي شود ؟    

9- نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد.   

10- حد متناسب جمعيت چيست؟       

11- عامل اصلي در ايجاد گرسنگي در جنوب صحراي افريقا را بنويسيد؟   

12- آيا فقط عوامل طبيعي چون خشک سالي مسئول گرسنگي است؟ توضيح دهيد.                                                                                                          

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1385ساعت 18:43  توسط الله نظرصفدری  |  آرشيو نظرات

1- چه عواملي موجب گسترش و تکامل صنعت صنعت جهانگردي درقرن بيستم شده است؟

2- منظور از اوقات فراغت چيست؟

3- جهانگردان به چند دسته تقسيم مي شوند؟ توضيح دهيد.

4- صنعت جهان گردي از دو راه مي تواند به توسعه اقتصادي کشورها کمک کند آن دو راه کدام است؟

5- منظور از صادرات نامريي چيست؟

6- به چه دليلي اروپا و حوزه درياي مديترانه يکي از مهمترين قطبهاي جهانگردي جهان است؟

7- به چه دليلي اتريش و سويس  يکي از مهمترين قطبهاي جهانگردي جهان است؟

8- کانونهاي جهانگردي در آسيا را نام برده و علت جذابيت هر کدام را بنويسيد.

9- به چه علتي کشورهاي آمريکا و کانادا يکي از مهمترين قطبهاي جهانگردي جهان محسوب مي شوند؟

10- آثار و پيامدهاي صنعت جهانگردي بر روي محيط را نام ببريد؟ و در مورد هر يک توضيح دهيد.

11- پارکهاي ملي به چه منظوري ايجاد شده اند؟ وچه مقرراتي در آنها حاکم است؟                                                                                               سوالات درس هفدهم

1- چه عواملي باعث شده است تا کشور ايران داراي جاذبه هاي طبيعي باشد؟

2- چه عواملي باعث شده است تا کشور ايران داراي جاذبه هاي تاريخي باشد؟

3- جاذبه هاي طبيعي ايران را نام ببريد؟

4- مناطق توريستي کناره هاي جنوبي درياي خزر را بنويسيد.

5- جاذبه هاي برجسته در شمال ايران را بنويسيد.

6- تجمع بيش از اندازه توريست در پارک ملي گلستان چه عواقبي به دنبال داشته است؟

7- در مورد جاذبه هاي توريستي سواحل جنوبي ايران توضيح دهيد

8- نواحي کوهستاني ايران در تابستان و زمستان چگونه باعث جذب جهانگردان مي شوند؟

9- نواحي کوهستاني ايران که در فصل تابستان جهانگردان زيادي را به خود جذب مي کند را نام ببريد؟

10- حوزه هاي مهم ورزش زمستاني در ايران را نام ببريد؟

11- چرا به آبهاي گرم معدني - آبهاي درماني  گفته مي شود؟

12- اکثر چشمه هاي آب گرم در چه مناطقي تمرکز  يافته اند؟

13-  جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي ايران را نام ببريد.

14- مهمترين اماکن مذهبي در ايران را نام برده و علت جذابيت هر کدام را بنويسيد.

15- اماکن  مذهبي  چگونه باعث توسعه بازرگاني شهرهاي مقدس مي شوند؟

16- مراکز مهم آثار تاريخي ايران را نام ببريد؟

17- آثار تاريخي شهر اصفهان را بنويسيد؟

18- چرا استان فارس از قطبهاي عمده جهانگردي در ايران محسوب مي شود؟

19- پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران چه عواملي باعث شد تا جهانگردي در ايران رکود پيدا کند؟

20- منظور از بازارهاي جهانگردي ايران چيست؟

21- توسعه جهانگردي خارجي و داخلي کشور ايران چگونه بايد باشد؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1385ساعت 18:41  توسط الله نظرصفدری  |  آرشيو نظرات

329) کدامیک از دلایل عمده جهانگردی در گذشته بوده است؟

الف) تجاری - مذهبی               ب) ورزشی درمانی                   

 ج) فرهنگی آموزشی              د) سیاسی تفریحی

330) اولین وسیله نقلیه ای که موجب تحول حمل و نقل و رونق جهانگردی شد ، چه بود؟

 الف) هواپیما           ب) کشتی          ج) قطار               د) اتومبیل

331) اختراع کدام وسیله حمل و نقل امکان مسافرت سریع به نواحی دور دست را فراهم کرده است؟

الف) هواپیما             ب) کشتی          ج) قطار               د) اتومبیل

332) چرا نیاز انسانهای شهر نشین به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر بیشتر شده است؟

الف) بهبود شرایط کار و افزایش تعطیلات رسمی                               

  ب) افزایش درآمد مردم و تغییر شیوه زندگی

ج) خستگیها و فشارهای جسمی و روحی زیاد                                   

  د) پیشرفت روزافزون رسانه های گروهی

333) کدام عامل در افزایش سطح فرهنگی و آگاهی مردم در جهت گسترس سیر و سفر نقش مهمی داشته است؟

الف) پیدایش موسسات و دفاتر جهانگردی   ب) کمبود فضای سبز و زمینهای ورزشی

ج) توسعه ارتباطات و رسانه های گروهی      د) ظهور و توسعه وسایل نقلیه موتوری

334) کدامیک تقسیم بندی جهانگردان را نشان می دهد؟

الف) شهری و روستایی     ب) داخلی و خارجی   ج) مسلمان و غیر مسلمان      د) آسیایی و اروپایی

335) بالاترین منبع درآمدی کشورهای جهان سوم پس از درآمد نفت چیست؟

الف) صادرات فرش       ب) صنایع دستی      ج) فروش گاز طبیعی       د) جهانگردی

336) کدام شهرها در قاره ی اروپا جزء شهرهای هنری و موزه ای محسوب می گردد؟

الف) لندن و پاریس      ب) رم و اتن        ج) فلورانس و برلین       د) استکهلم و کپنهاک

337) کدامیک از مهمترین عوامل جذب توریسم در حوزه دریای مدیترانه است؟

الف) برگزاری جشنواره های موسیقی   ب) وجود نمایشگاههای تمبر     

ج ) اعتدال هوا و سواحل آفتابی     د) برگزاری مسابقات اتومبیل رانی

338) مهمترین مراکز توریسم زمستانی اروپا کجاست؟

 الف) دانمارک و سوئیس                   ب) اتریش و انگلستان                     

ج) دانمارک و انگلستان                    د) اتریش و سوئیس

339) کدام قاره مهد تمدنها و ادیان بزرگ جهان است؟

 الف) اروپا            ب) آمریکا               ج) آسیا                     د) افریقا

340) کدامیک از بزرگترین کانونهای جهانگردی مذهبی جهان است؟

 الف ) لبنان و فلسطین         ب) خاورمیانه      ج) عراق و سوریه       د ) قم و کربلا

341) حرمین  مطهر حضرت زینب ( س ) و حضرت رقیه ( س ) در کدام کشور و شهر قرار دارد؟

 الف ) سوریه دمشق        ب) عراق نجف      ج) سوریه نجف       د) عراق دمشق

342) مسجد پادشاهی لاهور در کدام کشور قرار دارد؟

الف) هندوستان         ب) تایلند          ج) پاکستان          د) چین

343) قصر باشکوه دالایی لاما در کدام ناحیه قرار دارد؟

الف) لهاسا               ب) بنارس       ج)  بانکوک            د) لاهور

344) کدامیک جزء بزرگترین بازارهای شرق در کشور عربستان است؟

الف) مکه و مدینه       ب) جده و مکه       ج) بصره و دمشق        د) کربلا و نجف

345) کدام نقش در شهرهای مذهبی از اهمیت زیادی برخوردار است؟

الف) نظامی             ب) سیاسی              ج) فرهنگی                 د)بازرگانی

346) کدام شهر جهان اسلام دارای حوزه نفوذی در مقیاس جهانی است؟

الف) مدینه            ب) مشهد                  ج) مکه                        د) قم

347) تنوع چشم اندازهای زیبا و شگفت انگیز و جاذبه های فرهنگی و هنری از جاذبه های جهانگردی کدام گشور است؟

الف) هندوستان      ب) پاکستان               ج) تایلند                     د) چین

348) مجموعه معابد بانکوک در کدام کشور و متعلق به کدام دوران می باشد؟

الف) پاکستان طالبان     ب) تایلند مغولان     ج) چین مغولان    د) هندوستان پرتغالیها

349) قصر الحمرا و آکروپلیس بترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

الف) اسپانیا یونان      ب) ایتالیا یونان         ج) پرتغال هند      د) اسپانیا ایتالیا

350) تاج محل و مسجد ایاصوفیه بترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

الف) پاکستان ترکیه       ب) افغانستان قبرس    ج) هندوستان ترکیه    د) هندوستان یونان

351 ) بزرگترین کانونهای جهانگردی مذهبی اسیا کجاست؟

الف) خاورمیانه        ب) خاور دور        ج) اسیای مرکزی           د) بیت المقدس

352 ) چرا بسیاری از کشورها در تلاشند تا جهانگردی را در کشورشان توسعه دهند؟

الف) کسب درآمد و ایجاد شغل  

ب ) واردات نامرئی و تبادل فرهنگی                                                           

ج ) کاهش درآمد و تخریب فرهنگی         

د) صادرات نامرئی و کاهش درآمد

353 ) دو مرکز مهم ابنیه و آثار تاریخی ایران کدامند؟

الف) مشهد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۶/۰۲/۰۹ساعت 23:13  توسط عباس دوکوهکی  |